Vælg en side

Præcisering af køretøjers originalitetskrav giver larm

Af Chresten Kjærulff Torp.
Tidligere redaktør i H-DCDK – Artiklen er redigeret og nyudgivet via amatorbyg.dk

SKAD, erhvervsorganisation for køretøjsbygger – og autoskadebranchen i Danmark, har i over 100 år organiseret virksomheder på køretøjsopbygningsområdet.

Organisationen er rådgivende hos flere af de selvstændige motorcykelværksteder, og SKAD´s introduktion af en dansk ”light” ombygningsmulighed i form af en såkaldt 3-års regel, har derfor været omfattende.
Ifølge den nye Motorstyrelse i Aalborg og et nyt svar fra Skatteministeren har den såkaldte 3-års regel vist sig ikke at holde juridisk.

 

Rygterne gik heftigt og det blev til en del uro i sensommeren på Facebook.
Larmen fik H-D Journalen (Harleyklubbens medlemsblad) med mig som daværende redaktør, til at stikke næsen ned i sagen.
Der blev søgt offentlig aktindsigt i den dialog, der har været siden SKAT blev delt op i de selvstændige styrelser og Motorstyrelse blev etableret i Aalborg primo 2018. For hvad er det egentlig med rygtet om strammere originalitetskrav til landets køretøjer? Var den gamle Harley nu blevet ulovlig igen? Her kommer artikel nummer to i forløbet, denne gang udgivet på amatorbyg.dk – Den første artikel kan vi ikke få tilladelse til at bringe her, men artiklen kan læses i H-D journalen nummer 06-2019.

 

To ud af tre amerikanerbiler dumpede i kontrol på jysk biltræf i juli 2019

Vi begynder i juli i 2019, hvor Motorstyrelsen foretager en kontrolaktion ved US Car Camp i Øster Hurup, som hvert år besøges af omkring 1300 deltagende amerikanerbiler. Ifølge Motorstyrelsens medarbejdere fandt de fejl i afgifts- og registreringsforholdene hos to ud af tre af de kontrollerede køretøjer.

 

Motorstyrelsens razzia sendte ifølge TV2 Nord ”en tsunami af skræk gennem de communities, der var til stede ved amerikaner-biltræffet”, og mange savnede mere præcis jura på området. Nu skulle deltagerne pludselig frygte for bilens status som veteran, hvis den var ombygget til alm. nutidig kørsel.
Tobias Scheef Rose, der er næstformand i Forenede Danske Amerikanerbilklub (FDA), var langt fra tilfreds med ordensmagtens behandling af træffets deltagere.
”FDA’s holdning er, at alle skal overholde landets lovgivning, og motorstyrelsen selvfølgelig skal lave de nødvendige kontroller, der skal til. Men det er ikke fair, at den gør det sideløbende med, at der foregår et tværfagligt arbejde i mellem FDA, MhS, FDM, DSRA og Motorstyrelsen vedrørende netop disse originalitetskrav og de uklarheder, det medfører,” udtalte han til TV2 Nord.

 

Urimelig razzia

En af de andre organisationer, der samarbejder med Motorstyrelsen om disse regler, er Motorhistorisk Samråd (MhS), en paraplyorganisation for danske klubber og organisationer, som beskæftiger sig med motorhistoriske køretøjer. MhS gik også i rette med Motorstyrelsen  og har i et åbent brev dateret den 6. august 2019 bedt Statens Motorstyrelse tage stilling til bl.a. følgende punkter:

 • Det digitale Motorregister (DMR) er fyldt med fejl og manglende oplysninger om de enkelte køretøjer i form af eksempelvis stavefejl, der giver forkerte modelangivelser, forkerte årgangsfastsættelser, forkerte udstyrsangivelser etc.
 • Køretøjshistorie er et emne, hvorom der udgives tusindvis af bøger og artikler årligt. ”Det er vores klare ekspertvurdering, at den viden kan en medarbejder fra Motorstyrelsen på ingen måde tilegne sig ved at Google en tilfældig bilmodel”.
 • Den nye Motorstyrelse har valgt at tolke lovteksten om veterankøretøjers originalitet strammest muligt. Inden opdelingen af SKAT havde styrelsens sagsbehandlere en anden og mere lempelig tolkning af lovteksten. Forskellen gør, at ejere af veterankøretøjer, der kontrolleres, kan blive fanget i en tro på at have styr på betaling af afgift.
 • Efter et møde i Motorkontaktudvalget i foråret 2019 sagde Motorstyrelsen, at de ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på ombyggede køretøjer. MhS har endnu ikke modtaget denne invitation.

Endelig gør MhS Motorstyrelsen opmærksom på den politiske aftale der er indgået i april 2019, og som netop omhandler en eventuel fjernelse af originalitetskravet.

 

Udfordring på Thy Træf i august 2019

Torsdag d. 8. august 2019 var det så desværre galt igen. Denne gang var det de ombyggede motorcykler, der ankom til Thy Træf 2019 i Himmerland, som blev udsat for Motorstyrelsens kontrol. Det resulterede i avisoverskrifter som ”Kontrol resulterede i afgiftssager vedrørende motorcykler” og ”Ombygning har medført, at motorcykler ikke længere fremstår som oprindelig type, model og årgang,”.

 

Konflikt i Thy

Ifølge aktindsigt i SKADs efterfølgende dialog med Motorstyrelsen var der ikke kun god stemning mellem motorcyklisterne og ordensmagten under Thy Træf.
SKAD skriver efterfølgende i et brev til Motorstyrelsen, at de har modtaget ”foruroligende information” fra medlemmer om, at der ved kontrol af køretøjer ved Thy Træf ”blev stillet krav om at kun originale dele måttet monteres på køretøjet”. Flere af SKADs medlemmer havde angiveligt hørt en medarbejder fra Motorstyrelsen udtale, at: ”Der skal være køretøjsproducentmærke på de monterede dele, og at enhver montering af uoriginale dele kan anses for værende årsag til modelskifte og dermed tab af den afgiftsmæssige identitet”.
I svaret til SKAD skriver Motorstyrelsen, at der ikke af Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere er nævnt, at man ikke må anvende uoriginale dele på sin motorcykel, hvorefter Motorstyrelsen henviser til Skattestyrelsens regler angående vedligeholdelse og ombygning af motorcykler.
”Det er derimod nævnt, at man gerne må anvende uoriginale dele eller tilsvarende brugte dele, der af art og beskaffenhed er tilsvarende de dele, som normalt forhandles som nye til tilsvarende modeller hos autovirksomheder og værksteder, bare kravet om at køretøjets fabrikat, model, type og årgang er bevaret.”

 

3-års reglen der døde

Tilbage til den såkaldte 3-års-regel, der ifølge SKAD i flere år har betydet, at du i Danmark godt kan ombygge, vedligeholde og forbedre dit køretøj over tre år, uden at blive pålagt ny statsafgift eller få andre afgiftsproblemer.
Kravet i SKAD´s 3-års regel er, at motorcyklen skal ændres over mindst tre sektioner i løbet af mindst tre år: Den forreste del, der udgør forgaffel, dæmper, styr, lys og bremser etc. Midte, der udgør motor og udveksling etc. og den bagerste del, der udgør drev, svingarm, bremser etc. Hvis der via en løbende vedligeholdelse over mindst 3 år kan dokumenteres, at der bliver vedligeholdt eller ombygget på motorcyklen, så er det SKADs opfattelse, der ikke skal betales ny statsafgift.

På området lancerede SKAD via værksteder også det tyske TÜV godkendelsessystem som et redskab til at sikre alternative produkters godkendelse på køretøjerne. Det har blandt andet betydet, at nogle motorcykler nu for eksempel er udstyret med en længere forgaffel, fordi sådan en ændring i SKAD´s 3-års regel tolkes lovligt.

Nu ser det imidlertid ud til, at SKADs 3-års regel i praksis måske aldrig har eksisteret på den måde, og at det forhold nu er stadfæstet i Statens Motorstyrelse præciserede afgørelser fra årets Thy Træf.  Alle customiserede motorcykler ombygget siden 3-års reglen blev lanceret er dermed i risiko for at få underkendt den ”nye” identitet, og ejerne kan i værste fald tabe retten til at anvende køretøjet på danske landeveje og skulle modtage en bøde, hvis de stoppes i trafikken. Ifølge nyeste rygter er der opbygget sager på de første køretøjer, og ejerne har fået et brev fra Motorstyrelsen ang. godkendelse og ny afgiftsafklaring.

 

Skatteministeren erklærer ordningen død i 2018

Den nye udvikling og de skærpede krav ses først i et skriftligt svar til SKAD – Et spørgsmål afgivet 16. januar 2018 til Danmarks tidligere Skatteminister Karsten Lauritzen (V) besvares til SKAD-organisationen den 10. april 2018.
I svaret skriver daværende skatteminister dette omhandlende den såkaldte 3-års regel;

”Der hersker ingen tvivl om, at det i nogle situationer kan være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om løbende vedligeholdelse af et køretøj, og hvornår der i stedet er tale om en om- eller nybygning, der ikke kan fritages for afgift. Det er således nødvendigt at se på de individuelle forhold om blandt andet art og omfang af vedligeholdelsen”.

Ifølge Skatteministerens brev er det en rettesnor, at ændringer, ”der sker hen af vejen” er under lovens fritagelsesbestemmeler for almindelig løbende vedligeholdelse, mens køretøjer betragtes som ny-fremstillet, hvis ændringerne er sket på én gang. Sondringen mellem ombygning og almindelige vedligehold er desuden fastlagt ud fra den begrundelse, at der skal være sammenhæng mellem køretøjets værdi og afgiftens størrelse. Der skal således ikke være incitament til at købe et køretøj med lav registreringsafgift og efterfølgende bygge det om, så det modsvarer et køretøj, der ellers skal købes med høj registreringsafgift.

 

Har 3-års reglen eksisteret?

Med ovenstående i april 2018 opstår der en kløft mellem de danske bil- og motorcykelentusiaster og de danske myndigheder i forhold til fortolkningen af den lovgivning, der gælder for ejerne af veteranbiler og ombyggede ældre motorcykler.
For eksempel må det nu opfattes sådan, at en Harley-Davidson FLH Årgang 1972 ifølge loven skal have tilstrækkelig lighed med den oprindelige køretøjsmodel fra Harley-Davidson 1972, for at køretøjet af Skat betragtes som lovligt. Mange ejere har imidlertid anvendt den ”godkendte” 3-års-regel med tilhørende TÜV dokumenter, der blev anbefalet af SKAD, men som anført i registreringslovens “vilkår” nu ikke kan anvendes, hvis der altså samtidig vurderes, at der sker en modernisering af den originale køretøjsmodel, uden der betales ny afgift, eller med mindre der eksisterer bemærkninger i DMR som undtager.

 

Svar fra Motorstyrelsen

Emnet præciserer Motorstyrelsen direktør Jens Otto Størup i et svarbrev til SKAD af 2. september 2019: Ifølge Størup skal et køretøjs oprindelige fabrikat, model, type og årgangsgenkendelse bevares. Det bliver uddybet i svaret til SKAD således; ”Efter registreringslovens §7a kan den almindelige vedligeholdelse (som følge af tæring og slitage og lignende) af en motorcykel kan foretages uden afgiftsmæssige konsekvenser, men afgiftsfritagelsen er betinget af:

 • At køretøjet efter genopbygning (reparation) svarer til det, der står i registreringsattesten. Der må ikke ske ændringer af køretøjets fabrikat, model, type og årgang.
 • At en eventuel motorudskiftning ikke indebærer en effektforøgelse på over 20 procent i forhold til den originale motoreffekt.
 • At genopbygningen er udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forhandles som nye hos autovirksomheder og -værksteder, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelsstel, og der må heller ikke anvendes et stel eller større dele heraf fra et andet køretøj.

 

Inddragelse af nummerplader

Motorstyrelsens direktør slutter brevet fra den 2. september 2019 med at oplyse, at der skal betales fornyet registreringsafgift, hvis køretøjet efter Motorstyrelsens opfattelse er så omfattende ombygget, at det har mistet sin afgiftsmæssige identitet og (jf. Registreringsafgiftsloven §1 stk. 3 og § 7 a), at det så er den almindelige procedure, at køretøjets nummerplader inddrages (jf. registreringsbekendtgørelsen § 47, stk. 3I), da køretøjet ikke er korrekt registreret. Det fremgår også af brevet til SKAD – at eventuelle oplysninger om godkendte konstruktive ændringer skal fremgå af DMR, og at disse informationer i så fald vil blive objektivt medvurderet ved en køretøjskontrol.

 

SKAD erkender

I endnu en mail den 18. september fra SKAD til Motorstyrelsens direktør Jens Otto Størup skriver en frustreret direktør Thomas Krebs i SKAD bl.a. følgende, og henviser til et aktuelt mailsvar afgivet fra Motorstyrelsen til en borger. Direktør Krebs skriver; ” Vi (SKAD) har arbejdet i mange år for at skabe bedre regler og mere forstålse for loven. Det er lykkedes os at få en klar aftale med Skatteministeren og SKAT Motor, og vi har informeret om dette via blade, hjemmesider mv. Folk har forstået og har i stor stil holdt sig til de aftalte regler, og vi i SKAD har kunnet bistaåog rådgive klart og tydeligt. Alt det er nu ikke eksisterende”. SKAD´s egen direktør kalder her 3-års reglen ikke eksisterende fordi Motorstyrelsens svar til borgeren lyder som i næste afsnit

 

Motorstyrelsens præcisering 2019

Motorstyrelsen i Aalborg svarer borgeren; Med hensyn til reglerne om ombygninger, forstår jeg godt din frustration i tolkningen af disse retningslinjer.
I de gældende regler er det stadig en vurderingssag, om der forekommer et ID-tab, og ofte vil det være en akkumulering af ændringer der medfører tabet. Her gælder det omfanget, at jo større fravigelse der er fra køretøjets oprindelige stand, jo større sandsynlighed er der for, at et ID-tab vil forekomme. Hvor disse grænser ligger, vil være et skøn fra model til model, og vil man være sikker på, at de ombygninger man foretager sig er indenfor rammerne af det oprindelige køretøj, kan man søge om et bindende svar fra Motorstyrelsen.
Motorcykler er unikke køretøjer med hver deres særpræg. Derfor er det også vanskeligt at sige hvilke dele, ombygninger, lakeringer, etc., der giver anledning til ID-tab på de forskellige modeller.

Reglerne om løbende vedligeholdelse, hvilket nok er dem der volder de største kvaler, ligger indenfor samme ramme. Altså er det afvigelsen af udskiftningerne der kan udløse et ID-tab, og hvornår denne afvigelse er for stor, er en skønsmæssig vurdering fra enten færdselsstyrelsens, motorstyrelsens eller politiets side.

Det leder til sidste del af henvendelsen, hvor der spørges til konkrete ændringer med specifikke dele, og måske kan svaret her være mere opklarende, om end ikke nødvendigvis fyldestgørende.

 1. Skift af typegodkendt udstødning – Kan umiddelbart ikke udløse et ID-tab alene.
 2. Udskiftning af forgaffel – Definitionen fra afsnittet om vedligeholdelse af motorcykler siger ”Så længe de udskiftede dele er af samme type, som de gamle”. Hvilket vil sige, at en forgaffel af en anden type, her menes dimensioner, udseende eller andre egenskaber (bremser osv.), kan medføre et ID-tab. Det vil igen bero på en individuel vurdering ud fra det givne køretøj, samt afvigelsen i ændringen fra det oprindelige udgangspunkt.
 3. Montering af uoriginalt styr – Kan umiddelbart ikke udløse et ID-tab alene, men som du selv nævner i din henvendelse, så er afvigelsen ikke helt ligegyldig. Ændrer motorcyklens ergonomi eller egenskaber sig betydeligt, kan det være medvirkende faktor til ID-tab.
 4. Montering af benzintank med anden form – Igen, ikke for at gentage hele molevitten, men det er afhængigt af den givne model. Det kan sandsynligvis ikke stå alene som ID-tab.
 5. Udskiftning af forskærm og bagskærm – Samme svar.

For at afrunde de fem opstillede scenarier som spørgsmålene gik på, kan man igen pege på akkumulationen, altså den samlede mængde af ombygninger og afvigelser fra det oprindelige udgangspunkt for køretøjet, for at se på ID-tabet.
Hvis man samler alle de givne forhold der spørges til, udstødning, forgaffel, styr, tank og skærme, og forestiller sig at alle modifikationer er væsentligt afvigende fra det originale, så står man sandsynligvis med et ID-tab. Jeg skriver sandsynligvis, da man på ingen måde må udlede en retningslinje af dette svar. Det vil altid bero på en skønsmæssig vurdering, og ønsker man at kende forholdet for en helt bestemt motorcykel, må man søge om bindende svar på det konkrete køretøj i Motorstyrelsen.

 

Amatørbyg.dk gruppen anbefaler derfor denne fremgangsmåde:

I gældende regler for ombygning (vedligeholdelse) af motorcykler er det således en vurderingssag, om der forekommer et ID-tab.
Motorcykler er unikke køretøjer med hver deres særpræg, og ofte vil det være en akkumulering af ændringer der vil medføre et tab af ID. Omfang af fravigelse fra køretøjets oprindelige stand og model øger sandsynlighed for ID-tab. Hvor grænsen ligger er et skøn fra modeltype til modeltype, og vil man som ejer være helt sikker på, at de ombygninger man foretager sig er inden for rammerne af det oprindelige køretøjs ID, så kan man ansøge om et bindende svar i Statens Motorstyrelse. På gaden er det færdselsstyrelsen, motorstyrelsen eller politiet der afgør om pladerne klippes af køretøjet begrundet i ID-tab.